CISP

Centrum pro integrované studium pánveO projektu

Základní informace

Centrum pro integrované studium pánve vzešlo z myšlenky potřeby vytvoření vzdělávací jednotky anatomického regionu pánve integrující pohledy různých odborností do funkčního celku.

Vznikalo na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze za podpory Rozvojových a transformačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2004 až 2006, jejichž řešiteli byli:

 • primář MUDr. Robert Grill, Ph.D. z Urologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze,
 • doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze,
 • MUDr. Václav Báča, Ph.D. z Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze.
Souhrn

Mezi „časné“ problémy při poranění pánve lze zařadit zlomeniny skeletu pánve, ruptury orgánů zde uložených, poranění cév spojené s krvácením, poranění neurogenních struktur včetně vegetativních pletení a pooperační infekční komplikace. Po zvládnutí „časných“ problémů a zdánlivém vyléčení se mohou u pacientů objevit „pozdní“ poruchy funkce, a to i orgánů, které se jevily při primárním ošetření jako intaktní – poruchy kontinence moče a stolice, přetrvávající bolesti a poruchy sexuálních funkcí.

Je proto třeba zamýšlet se nad možnostmi důsledků poranění pánve komplexně již při primárním ošetření. Toto zjištění vedlo k vytvoření Centra pro integrované studium pánve, aby studentům v pregraduální formě výuky byla pánev prezentována jako funkční jednotka s nutným multioborovým zastoupením při terapeutickém procesu.

S využitím multimediálního zázemí byl vytvořen výukový program, jehož součástí jsou moduly s obsahem vývojových i získaných onemocnění ortopedického, urologického, neurologického, chirurgického a gynekologického charakteru, jejichž propojení umožňuje studentovi vytvořit si komplexní náhled na problematiku poranění v oblasti pánve. Součástí aplikace jsou také zkušební testy, které zhodnotí kvalitu i kvantitu získaných informací po absolvování výuky studentem. Součástí výukového procesu je také možnost přenosu operací z operačních sálů v reálném čase, což rozšiřuje rádius využitelnosti centra i v postgraduálním či specializačním vzdělávání lékařů.

Předpokládáme, že přístup k problematice pánve jako celku již na lékařské fakultě se zpětně v klinické praxi může projevit v komplexnosti terapeutického pohledu lékařů na pacienta s tímto druhem poranění.

PODPORA BAZE ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU CENTRA PRO INTEGROVANÉ STUDIUM PÁNVE

V roce 2010 uspěla Urologická klinika v grantovém řízení 4. výzvy Operačního programu „Praha Konkurenceschopnost; prioritní osa Inovace a podnikání; oblast podpory Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“. V únoru roku 2011 tak byly zahájeny práce na rozsáhlém projektu „Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve“. Projekt je realizován Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (dále jen FNKV), na odděleních mající souvislost s problematikou poranění pánve a dále ve spolupráci s Centrem pro integrované studium pánve (dále jen CISP) na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Partnery projektu jsou Univerzita Karlova v Praze a společnost Promedica Praha Group, s. r. o. Celkové investiční náklady projektu činí více než 52 mil. korun.

Stručný obsah projektu

Širším cílem výzkumu je snížení celospolečenských nákladů na léčbu trvalých následků po traumatu pánve. Projekt je orientován na vytvoření moderní základny výzkumu dat, na základě kterých bude možné zpracovat nové lékařské postupy pro léčbu úrazů pánve a vytvořit vstupní podklady pro aplikovaný výzkum, který umožní vývoj nových lékařských pomůcek.

V rámci projektu dojde k nákupu zdravotnických přístrojů a zařízení, které budou umístěny ve FNKV, dále dojde k datovému propojení nemocničních pracovišť s těmito přístroji s vědeckým pracovištěm CISP. Fakultní nemocnice bude získávat data na základě léčby jednotlivých pacientů a CISP bude tato data zpracovávat a vyhodnocovat s cílem vytvořit takové postupy, které by vedly ke zjednodušení, zkrácené a zlevnění léčby a ke zpřístupnění lékařské péče většímu počtu zaměstnanců.

Popis aktivit projektu

Záměrem projektu je podpořit spolupráci mezi vysoce odborným centrem CISP 3. lékařské fakulty UK a FNKV tak, aby došlo k funkčnímu propojení a tím k oboustrannému využití získávaných dat. Podporou investičních akcí ve FNKV na pracovištích řešících trauma pánve a axiálního skeletu (vybavení sálů CT, sono, instrumentária atd.) získá CISP spolupracovníka s vysoce validními daty, která může zpracovávat, vyhodnocovat a posléze navrátit do systému zdravotnictví ve formě výsledků základního výzkumu. CISP a FNKV z podpory OPPK získají vybavení nutné pro získání, shromáždění, analýzu a interpretaci dat na špičkové evropské či světové úrovni v oblasti aplikace základního morfologického a biomechanického výzkumu do diagnostického a léčebného procesu poranění pánve a přilehlé části páteře. Prohloubení poznání mechanických a funkčních změn pánevního dna a orgánů malé pánve, spolu s aplikací základního morfologického a biomechanického výzkumu bude tak vráceno do diagnostického a léčebného procesu.

Dílčí aktivity projektu

Dílčími aktivitami projektu je příprava zadávacích řízení na pořízení přístrojového vybavení pro získání zdrojových dat výzkumu a jejich pořízení, analýza získaných dat prostřednictvím vysoce odborných pracovníků CISP a jejich vyhodnocení ústící do vědeckých výstupů základního výzkumu.

Harmonogram průběhu projektu

 1. Etapa měkkotkáňová:
  • Pořízení zdravotnických prostředků pro rehabilitační pracoviště – biofeedback.
  • Pořízení zdravotnických prostředků pro endoskopickou laboratoř.
  • Pořízení sady vybavení pro urodynamickou laboratoř.
 2. Etapa kostěných systémů:
  • Pořízení zdravotnických prostředků pro 3D/4D sonografickou laboratoř.
  • Pořízení sady instrumentárií pro stabilizaci traumatu skeletu pánve a dolního segmentu páteře.
 3. Etapa zobrazovacích systémů:
  • Pořízení zdravotnických prostředků pro CT navigační systém operací traumatu skeletu.
 4. Etapa základního výzkumu:
  • Pořízení 3D multimediální projekce.
  • Pořízení úložného a distribučního systému dat.
  • Pořízení softwaru pokročilé statistické analýzy.
  • Pořízení softwaru biomechanické analýzy.

Nedílnou součástí projektu je analýza získaných dat prostřednictvím odborných pracovníků CISP a jejich vyhodnocení ústící do vědeckých výstupů základního výzkumu, a to následující podobě:

 • Modifikace přístupů 3-5 k traumatizovaným tkáním založená na vyhodnocení primárních dat získaných pomocí CT navigace.
 • Prezentace 3-15 odborných sdělení na domácích i zahraničních odborných kongresech a spolupráce s podobně zaměřenými centry v EU.
 • Publikace 3-15 odborných článků in extenso v odborných časopisem.
 • Vytvoření 1-2 odborných monografií zaměřených na problematiku traumatologie pánve a skeletu.
 • Vytvoření vědecko-výzkumných pracovních pozic (1-2) naplněných kapacitami výzkumných pracovníků z oblasti teoretické i praktické.
Partneři projektu

Evropský fond pro regionální rozvojPraha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.